تبلیغات
آهنگ چابهار - کد آهنگ بلوچ

کد آهنگ سلام علیکم تست آهنگ سلام علیکمکد آهنگ دوهه نینده مروچیتست آهنگ دوهه نینده مروچی
کد آهنگ تنها نشتگه تئی انتظاراتست آهنگ تنها نشتگه تئی انتظارا
کد آهنگ اتلی لال گو جنکا کیته

تست آهنگ اتلی لال گو جنیکا کیته

کد آهنگ هزار هبر بی هزاره لوگا

تست آهنگ هزار هبر بی هزاره لوگا

کد آهنگ عشق وسوسه دل مده کسا

تست آهنگ عشق وسوسه دل مده کسا

کد آهنگ جنئه شوخی تو چیا زاره

تست آهنگ جنئه شوخی تو چیا زارهکد آهنگ بی وفا مگوش منا منی دل صفاهه

تست آهنگ بی وفا مگوش منا منی دل صفاههکد آهنگ دلبر چو مکا شر نئی

تست آهنگ دلبر چو مکا شر نئیکد آهنگ واه واه دختر زاهدانی

تست آهنگ واه واه دختر زاهدانیکد آهنگ جنیکو حسن سرا تباه کنه

تست آهنگ جنیکو حسن سرا تباه کنهکد آهنگ جی بلوچستان و کشمیر منی

تست آهنگ جی بلوچستان وکشمیر منیکد آهنگ بیا نی خمار چم

تست آهنگ بیا نی خمار چمکد آهنگ وقتی نا تی یاده کی

تست آهنگ وقتی نا تی یاده کی